Last Updated: May 26, 2015 (over 7 years ago)
E-mail
Locked
Phone Number
Locked
Date of birth
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
Gender
Female
Desired Position
บัญชี
Desired Position
บัญชี
Desired Position
บัญชี
Expected Salary
ตามตกลง

Education

บัญชี ปริญญาตรี
May 2001 — May 2006
- ปี 2539-2542 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วุฒิการศึกษา ปวช. แผนก บัญชี เกรดเฉลี่ย 3.33
- ปี 2542-2544 โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร วุฒิการศึกษา ปวส. แผนก บัญชี เกรดเฉลี่ย 3.03
- ปี 2544-2546 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.56

Experience

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในเครือมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รายรับ-รายจ่าย
May 2006 — May 2015
รายละเอียดงาน : ด้านรายรับ โดยทำรายงานด้านรายรับตรวจสอบเอกสารจากใบเสร็จรับเงินและส่งเงินรายรับเข้ามูลนิธิฯและทำรายงานเสนอต่อผุ้บริหาร ด้านรายจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทรวมถึงงบประมาณที่มีการวางแผนไว้ประจำปีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการประมาณการเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และจัดทำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ร่วมประชุมและนำเสนอรายงานทางด้านการเงิน

Contact Candidate

Login or purchase this resume contact details.
Purchase